Profielen daders transnationaal seksueel kindermisbruik en risicotaxatie

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3383
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Samenvatting

Bij transnationaal seksueel kindermisbruik (TSK) gaat het om verschillende vormen van seksueel kindermisbruik waarbij personen voor kortere of langere tijd in het buitenland verblijven en daar minderjarigen seksueel misbruiken of op enigerlei wijze deelenemen aan dat misbruik. Het is een wereldwijd probleem met jaarlijks naar schatting een of twee miljoen minderjarige slachtoffers. Het gaat om zeer ernstige misdrijven zoals aanranding, verkrachting of het vervaardigen van digitaal seksueel kindermisbruik-materiaal. Online seksueel misbruik en livestreaming behoren daar ook toe.
Vanwege de beperkte kennis die in de (wetenschappelijke) literatuur beschikbaar is over de profielen en werkwijze van plegers van TSK is onduidelijk of bestaande risicotaxatie-instrumenten voldoende in staat zijn het recidiverisico voor deze groep goed in te schatten. Meer onderzoek naar plegers van TSK is van belang, omdat aan de hand van daardoor opgedane kennis meer inzicht kan worden verkregen in de risico's op herhaald plegerschap. De minister van Justitie en Veiligheid heeft toegezegd dat een vervolgonderzoek op het onderzoek van J. Wolsink e.a. uit 2021 zal worden uitgevoerd (J. Wolsink, H. de Boer, A. van Wijk, L. de Swart en G. op 't Hoog, Grenzeloos!? Een verkennend onderzoek naar het instrumentarium in relatie tot  (veroordeelde) plegers van transnationaal kindermisbruik, 2021) naar de profielen van plegers van TSK en de vraag wat dit inzicht betekent voor de bestaande risicotaxatie-instrumenten (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2021-2022, 31015, nr. 259).