Evaluatie pilot kosteloze rechtsbijstand

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3398
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Pro Facto

Vanaf 1 januari 2023 start een pilot waarin gedurende 1,5 jaar kosteloze rechtsbijstand beschikbaar wordt gesteld voor ouders in procedures gezagsbeëindiging en later ook uithuisplaatsing. Het doel van de pilot is de rechtsbescherming van ouders en kinderen in de jeugdbescherming te verbeteren door rechtsbijstand aan te bieden zonder kosten voor de ouders. In dit onderzoek wordt gemonitord hoe de pilot kosteloze rechtsbijstand verloopt, met welke kosten de uitvoering van de pilot gepaard gaat, welke gevolgen de kosteloze toevoeging van een advocaat heeft voor de uitvoeringspraktijk en welke eventuele neveneffecten optreden. Daarnaast wordt nagegaan in hoeverre kosteloze rechtsbijstand de rechtsbescherming van ouders in de jeugdbescherming vergroot.
Dit onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken, er zullen in totaal drie tussenrapportages verschijnen: projectnrs. 3398A eerste tussenrapportage, 3398B tweede tussenrapportage en 3398C derde tussenrapportage.