Procesevaluatie implementatie JRIV ; Eindrapport

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3408
Type Startend onderzoek

Samenvatting

De doorontwikkeling van (meer) evidence-based interventies voor risicojongeren is een van de speerpunten bij het verstevigen van de effectiviteit van de aanpak van jeugdcriminaliteit (Kamerbrief Ontwikkelingen jeugdcriminaliteit 23 juni 2021, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 28741, nr. 81). Daarbinnen is bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van een landelijk uniforme en effectieve methodiek voor jeugdreclassering. Een dergelijke methodiek draagt bij aan de veiligheid van de samenleving en de positieve ontwikkeling van jongeren. Om die doelen te bereiken zijn de succesvolle implementatie en het waarborgen van de programma-integriteit van een dergelijke methodiek (‘wordt de methodiek uitgevoerd zoals bedoeld’) essentiële randvoorwaarden.
Het doel van dit onderzoek is dan ook om te evalueren hoe de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe methodiek voor jeugdreclassering, JR in Verbinding (JRIV), is verlopen; wat de ervaringen van jeugdreclasseringswerkers en andere betrokkenen zijn met de nieuwe methodiek; of de nieuwe methodiek wordt uitgevoerd zoals bedoeld; welke knelpunten zich eventueel voordoen of hebben voorgedaan en hoe deze zijn opgelost of kunnen worden opgelost.

Dit is nog een voorgenomen onderzoek. We zullen het aangeven als het onderzoek daadwerkelijk van start gaat.