Zicht op (hulp bij) stoppen met sekswerk

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3413
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Verwey-Jonker Instituut

Samenvatting

Op 1 januari 2021 is gestart met de Decentralisatie Uitkering Uitstapprogramma’s voor Prostituees (DUUP). De mogelijkheid voor sekswerkers om uit te stappen via de uitstapprogramma’s maken onderdeel uit van de afspraken uit het coalitieakkoord. Afgesproken is dat in 2023 de (nieuwe) financiële regeling wordt geëvalueerd. Met daarbij specifieke aandacht voor de verdeelsystematiek over de 18 DUUP-centrumgemeenten en de vraag of de middelen afdoende zijn. Deze informatie is relevant, omdat vanaf 2023 de uitstapprogramma’s naar aanleiding van het coalitieakkoord opnieuw extra gelden ontvangen.
Doel van het onderzoek is zicht te krijgen op het proces/resultaat van stoppen met sekswerk en de geboden ondersteuning daarbij. Het kan daarbij gaan om ondersteuning via de al jaren bestaande ‘uitstapprogramma’s’ (deels gesubsidieerd/gefinancierd door het Rijk) of andere vormen van ondersteuning (bijvoorbeeld via reguliere kanalen). Hier is - door eerdere evaluaties - wel enig zicht op, maar in dit onderzoek wordt beoogd dit proces vanuit de sekswerker zelf, diepgaander en meer kwantitatief in beeld te brengen. Daarbij wordt nagegaan welke verbeteringen mogelijk/wenselijk zijn.