Effectieve interventies bij het bevorderen van diversiteit en inclusie: een vergelijkend onderzoek

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3425
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) EUR - Erasmus School of Social and Behavioural Science

Het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de politie is van belang voor het creëren van een rechtvaardige, veilige en samenhangende samenleving. Een politieorganisatie die een afspiegeling vormt van de samenleving waarin zij opereert, draagt bij aan vertrouwen en legitimiteit. Doel van het onderzoek is om (vanuit de literatuur) inzicht te krijgen in de werkzame mechanismen van interventies die diversiteit en inclusie bevorderen.
De politie staat voor de opgave om de diversiteit binnen de organisatie te vergroten en een inclusief werkklimaat te creëren. Op meerdere vlakken wordt hiervoor beleid ontwikkeld en worden nieuwe initiatieven ontplooid. Toch is van de meeste interventies gericht op het vergroten van diversiteit en inclusie niet bekend in welke mate ze effectief zijn. Dit onderzoek moet inzicht geven in welke recente en al eerder ontwikkelde maatregelen ter bevordering van diversiteit en inclusie er bestaan binnen de politie en hoe deze worden uitgevoerd. 
Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel dient er in de literatuur (waaronder ook research syntheses en meta-analyses) gezocht te worden naar effectieve interventies die diversiteit en inclusie bevorderen en dient te worden beschreven hoe deze werken, in welke contexten ze zijn uitgevoerd en wat de (neven)effecten zijn. Daarna dient te worden bepaald welke elementen het meest van toepassing zijn op de Nederlandse politie. In het tweede deel van dit onderzoek dient te worden onderzocht hoe de politie haar diversiteits- en inclusiebeleid heeft vormgegeven en wat dat in de praktijk betekent, om vervolgens te bezien hoe dat zich verhoudt tot de uitkomsten van het eerste deel. Dit onderdeel heeft geen evaluatief karakter, maar is vooral bedoeld om na te gaan hoe de door de politie ingezette activiteiten op de werkvloer hebben uitgepakt, hoe deze zich verhouden tot kennis uit de literatuur en wat we daarvan kunnen leren. Het functioneren van de politie binnen een diverse samenleving is het tweede deelonderwerp binnen het thema Politie en Samenleving van de kennisagenda DGPenV.