Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3435
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) RUG - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Samenvatting

De Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt) is een instrument van de overheid om de nationale veiligheid te beschermen tegen de dreiging van terrorisme. Het is gericht op preventieve maatregelen om terroristische aanslagen te voorkomen en maakt het mogelijk om deze maatregelen te treffen in situaties waarin het strafrecht (nog) geen handelingsperspectief biedt. Bijvoorbeeld vrijheidsbeperkende maatregelen (zoals een gebiedsverbod of contactverbod), een uitreisverbod en het weigeren of intrekken van bijvoorbeeld een subsidie of vergunning. Het is de bedoeling dat de Twbmt bijdraagt aan de lokale persoonsgerichte aanpak die is gericht op vermindering van de jihadistische dreiging.
Op 1 maart 2017 trad de Twbmt in werking en in februari 2022 werd deze verlengd voor een periode van vijf jaar. Beloofd is om uiterlijk 1 september 2024 een evaluatie van de wet naar de Tweede Kamer te sturen. Deze evaluatie moet inzichtelijk maken in hoeverre de maatregelen uit de Twbmt afdoende zijn (gebleken) voor het reduceren van de risico’s van terrorisme.

Op 18 december 2023 verscheen de voortgangsnotitie over dit onderzoek.