Tussentijdse evaluatie wettelijke bedenktijd Boek 2 BW

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3461
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) UM - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Samenvatting

Met de Wet bedenktijd is in Boek 2 BW (artikel 2:114b BW) geregeld dat het bestuur van een beursvennootschap de mogelijkheid krijgt om een bedenktijd in te roepen bij een dreigend ontslag als gevolg van het niet ingaan op ideeën van aandeelhouders met betrekking tot de strategie of bij een dreigende overname. Daarmee wordt aan het bestuur meer tijd en rust gegund voor de inventarisatie en weging van belangen van de onderneming en haar stakeholders, ten behoeve van een zorgvuldige beleidsbepaling.

Het betreft een tussentijdse evaluatie van de Wet bedenktijd die op 1 mei 2021 in werking is getreden.

Het doel van het onderzoek is te achterhalen welke werking de wet bedenktijd heeft die Nederlandse beursvennootschappen kunnen inroepen in het geval zij een verzoek krijgen van (een) aandeelhouder(s) tot agendering van een benoeming, schorsing of ontslag van een of meerdere bestuurder(s) en/of commissaris(sen), ofwel er een overnamebod wordt gedaan zonder dat er overeenstemming met het bestuur van de doelvennootschap is. Vervolgens is het doel te achterhalen of er mogelijk een preventieve werking van de wet uit gaat. Tot slot is het doel na te gaan of deze wet van invloed is op het Nederlandse vestigings- en investeringsklimaat.