Internationale verkenning bevoegdheden online gegevensvergaring politie bij (dreiging van) openbare ordeverstoringen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3481
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Pro Facto

Sociale media kunnen een grote rol spelen in het oproepen en aanjagen van orde verstorend gedrag. Voor de effectieve uitvoering van haar openbare orde taak zou de politie dit soort informatie graag gebruiken, maar dit mag niet zomaar stelselmatig verzameld worden. De politie heeft hier als enig wettelijk kader artikel 3 politiewet 2012. Op basis van dit artikel kan de politie voor dat doel online gegevens verzamelen. Deze basis begrenst de mate waarin daarbij op individuele rechten inbreuk gemaakt kan worden.
Dit onderzoek moet bijdragen aan (1) meer duidelijkheid over welke vormen van (online) gegevensvergaring ten dienste van de openbare ordehandhaving vragen om verduidelijking en/of wijziging van de wet, (2) explicitering onder welke voorwaarden deze gegevensvergaring ter voorkoming van (ernstige) verstoringen van de openbare orde mag plaatsvinden en (3) hoe andere landen het thema van de (online aangejaagde) verstoring van de openbare orde hebben “vertaald” in politiebevoegdheden terzake c.q. voornemens zijn dat te gaan doen. Daarbij is evident dat moet worden bezien welke waarborgen zouden passen bij verruiming van bevoegdheden tot gegevensvergaring. Het is immers van belang dat een zorgvuldige afweging ontstaat tussen enerzijds de inperking op de grondrechten van burgers, zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van meningsuiting en anderzijds de taak die politie (c.q. de burgemeester (daartoe geadviseerd door de politie) heeft om de openbare orde te handhaven.