Volume ontwikkeling jeugdbescherming en jeugdreclassering; eindrapport

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3487b
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) UL - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Uit diverse bronnen is sinds 2019 een landelijke daling te zien in de volume van de Jeugdbeschermings- (JB) en Jeugdreclasseringsmaatregelen (JR). De daling in het volume van JB- en JR-maatregelen is op de verschillende momenten in de keten, van verzoeken tot onderzoek (VTO) tot aan de instroom in de gesloten instellingen (GI), terug te zien en kan op dit moment nog nauwelijks worden verklaard. Daarmee kunnen ook (toekomstige) ontwikkelingen niet worden voorspeld. Er zijn diverse (maatschappelijke en systemische) ontwikkelingen geweest en nog steeds gaande, waardoor geen eenduidige oorzaak aan te wijzen is van de dalende instroom. Inzicht in (mogelijke) oorzaken en verklaringen voor veranderingen in het volume van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering is nodig om scenario’s te kunnen maken van toekomstige ontwikkelingen in deze aantallen en daar op in te kunnen spelen. Goede inschattingen hiervan zijn van belang voor alle betrokken partijen in de JB- en JR-keten, bijvoorbeeld om voldoende capaciteit in huis te hebben en kwaliteit van geboden hulp te garanderen. Maar ook voor kinderen, jeugdigen en ouders die te maken krijgen met deze partijen is het van belang de ontwikkelingen te duiden en daar beleid op af te stemmen, bijvoorbeeld om wachtlijsten te beperken.
Dit tweede deelonderzoek betreft het kwantitatieve deel van het onderzoek. De factoren die, in de beleving van professionals, van invloed zijn op de volumenontwikkeling uit het eerste deelonderzoek (projectnr. 3487a) kunnen in het tweede deel getoetst worden.