Omvang en diversiteit doelgroep(en) meerouderschap en meerpersoonsgezag

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3496
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Ipsos I&O

Samenvatting

Volgens de Nederlandse wet kan een kind maximaal twee juridische ouders en gezagdragers hebben. In de praktijk komt het echter voor dat kinderen opgroeien in situaties met meerdere ouders en meerdere gezinnen en waarbij het kind wordt opgevoed door meer dan twee ouders. Dit soort meeroudersituaties kunnen op verschillende manieren ontstaan en het kan zowel zijn dat hierover voor de geboorte afspraken zijn gemaakt als dat dit ontstaat gedurende het leven van een kind. Er bestaan op dit moment nog geen wettelijke kaders die zijn toegespitst op meeroudersituaties, terwijl het belang en de rechten van het kind zo goed mogelijk dienen te worden beschermd. Het ontbreken van wettelijke kaders voor meeroudersituaties zorgt voor (praktische) problemen. Iemand kan bijvoorbeeld volledig betrokken zijn bij de opvoeding, maar geen zeggenschap hebben in een medische noodsituatie. De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft daarom in haar rapport uit 2016 geadviseerd om te komen tot een wettelijke regeling voor meerouderschap en meerpersoonsgezag. Dit advies is door het kabinet Rutte III niet overgenomen, maar het demissionaire kabinet Rutte IV geeft, onder verwijzing naar het Regenboog Stembusakkoord 2021, aan hier wel werk van te willen maken.
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de doelgroepen voor een nieuwe wettelijke regeling voor meerouderschap en meerpersoonsgezag, zowel qua diversiteit als qua omvang. Daarbij wordt beoogd een meetinstrument te ontwikkelen dat in de toekomst kan worden hergebruikt om de ontwikkelingen op het gebied van meeroudersituaties kwantitatief te kunnen monitoren. Dit instrument moet ook kunnen worden toegepast wanneer uiteindelijk zou worden afgezien van een wettelijke regeling voor meerouderschap en meerpersoonsgezag.