Strafrechtelijke aanpak van psychisch geweld bij begin van deskundigheidsbevordering

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3499
Type Startend onderzoek

Psychisch geweld is een veel voorkomend probleem, dat potentieel ernstige gevolgen kan hebben. In 2022 gaf ongeveer 9% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder aan in het voorgaande jaar één of meerdere keren gekleineerd of vernederd te zijn door iemand uit de huiselijke kring, dus door een gezins- of familielid of een (ex-)partner. Dertien procent van hen (ongeveer 150 duizend personen) gaf aan dat dit structureel (maandelijks, wekelijks of dagelijks) gebeurde en 5% van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder gaf aan in het voorgaande jaar dwingende controle te hebben ervaren (730 duizend personen) (J. Janssen, W. Dreissen en K. Juncker, Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld; voor- en tegenargumenten’, Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool en Open Universiteit, 2022). 
Om effectief op te treden tegen psychisch geweld wordt het wenselijk geacht om, waar nodig, het strafrecht adequaat in te kunnen zetten. Hiertoe bevordert het kabinet de inzet van de juiste expertise in strafzaken bij vermoedelijk psychisch geweld en deskundigheidsbevordering over psychisch geweld bij organisaties zoals Veilig Thuis en politie.  Ook stimuleert het kabinet het behandelen van psychisch geweld-casuïstiek in de vroegtijdige afstemming van deze organisaties met het Openbaar Ministerie. Het doel hiervan is het verbeteren van de bewijsvoering en het bevorderen dat strafrechtelijke vervolging kan plaatsvinden, zodat het strafrecht een volwaardige optie is in het bredere scala aan interventies.
Dit onderzoek dient in kaart te brengen hoe de strafrechtelijke aanpak verloopt bij aanvang van bovengenoemde maatregelen, zodat knelpunten kunnen worden geïdentificeerd en in een tweede onderzoek op een later moment kan worden onderzocht of deze door deze maatregelen zijn verholpen.

Dit is nog een voorgenomen onderzoek. We zullen het aangeven als het onderzoek daadwerkelijk van start gaat.