Nulmeting verschijningsplicht

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3505
Type Startend onderzoek

Samenvatting

De Wet Uitbreiding Slachtofferrechten (WUS) heeft als doel de positie van het slachtoffer in het strafproces verder te versterken en de verschijningplicht maakt hier onderdeel van uit. Op 1 juli 2024 treedt de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen in werking.
De minister voor Rechtsbescherming heeft aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer toegezegd dat hij twee jaar na inwerkingtreding van de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen (in 2026), zal evalueren wat de effecten van de verschijningsplicht zijn op het slachtoffer, de verdachte, de betrokken organisaties en de veiligheid van de omgeving door de vervoersbewegingen ((Eerste Kamerstukken, Vergaderjaar 2022-2023, 35349, nr. I). Het doel van dit onderzoek is te komen tot een plan van aanpak voor een evaluatietraject inclusief evaluatiekader en bijbehorende objectieve en meetbare indicatoren, ten behoeve van de effectevaluatie in 2026.

Dit is nog een voorgenomen onderzoek. We zullen het aangeven als het onderzoek daadwerkelijk van start gaat.