WODC-publicaties 2023 - week 07

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Het gebiedsverbod in perspectief - Wettelijke (on)mogelijkheden, cijfers en ervaringen

Slachtoffers van een misdrijf of hun nabestaanden wensen vaak dat ze de dader later niet meer tegenkomen, zeker niet in buurten waar zij wonen of werken. De Tweede Kamer wil daarom weten of dit via de huidige wetgeving, zoals het gebiedsverbod in de Wet langdurig toezicht (Wlt), kan worden voorkomen. En als dat niet kan, of de huidige wet nog andere mogelijkheden biedt. Het WODC concludeert na onderzoek dat het gebiedsverbod uit de Wlt daarvoor niet voldoet. En dat ook de meeste andere wettelijke grondslagen om een gebiedsverbod op te leggen (strafrechtelijk, civielrechtelijk, bestuursrechtelijk) geen goede aanvullende werking hebben.

Gebiedsverbod uit Wet langdurig toezicht voorkomt niet dat slachtoffers en daders elkaar ooit nog tegenkomen

Visitatiecommissie steunt gekozen koers WODC en roept op tot grotere zichtbaarheid en ambitie

Op verzoek van de raad van advies van het WODC evalueerde een onafhankelijke commissie de kwaliteit, continuïteit en toekomstbestendigheid van het werk van het WODC in de periode 2016 tot en met 2021. De commissie concludeert dat het WODC haar zaken goed op orde heeft en de juiste koers vaart richting een meer zelfstandig kennisinstituut. De commissie beveelt dan ook aan de komende jaren zeker zo door te gaan. Ze staan volledig achter de ambities van het WODC om zich zelfstandiger te positioneren, meer en breder extern contact te leggen, onze kennis met en voor anderen te ontsluiten en producten te vernieuwen. En adviseren om deze met nog meer creativiteit en elan na te streven. Zo kan het WODC doorgroeien naar hét kennisinstituut voor de rechtsstaat.

Visitatiecommissie steunt gekozen koers WODC en roept op tot grotere zichtbaarheid en ambitie

Indicatoren van agressie en geweld - Een verkenning van indicatoren van agressie en geweld jegens politieambtenaren, brandweerlieden en buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s)

Voor toekomstig beleid is het van belang om helderheid te krijgen over de aard en omvang van agressie en geweld tegen verschillende beroepsgroepen, de aard van ongewenst gedrag en de context waarin dit plaatsvindt. In dit onderzoek is gezocht naar betrouwbare, valide en in de praktijk bruikbare en duurzaam te meten indicatoren die een beter inzicht verschaffen in aard, omvang en trends van agressie en geweld. Het doel is te komen tot een monitoring- en registratiesystematiek die zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande bronnen en die waar nodig wordt aangevuld met nieuwe.

Hoe monitor je agressie en geweld tegen verschillende beroepsgroepen?