Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens tot en met 2028 geraamd

Het WODC onderzocht in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak wat de capaciteitsbehoefte is in de veiligheidsketen en voor de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtspraak tot en met 2028. De ramingen zijn gemaakt met het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) en vormen de basis voor de begroting 2024.

Veiligheidsketen

Het PMJ raamt een toename van minder dan 1% per jaar in de periode 2022-2028 van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven. Het aantal geregistreerde verdachten daalt met minder dan 1% per jaar. Het aantal ondervonden delicten door slachtoffers neemt toe met gemiddeld 4% per jaar. Het aantal ondervonden geweldsdelicten neemt toe met gemiddeld 6% per jaar.

De capaciteitsbehoefte van het gevangeniswezen neemt toe met gemiddeld 2% per jaar omdat de gemiddelde duur van vrijheidsstraffen voor volwassenen toeneemt terwijl het aantal vrijheidsstraffen voor volwassenen afneemt. De capaciteitsbehoefte van de forensisch psychiatrische centra (FPC’s) stijgt met gemiddeld 2% per jaar. Het aantal personen met reclasseringstoezicht neemt toe met gemiddeld 1% per jaar.

Het aantal HALT-verwijzingen neemt toe met gemiddeld 5% per jaar in de periode 2022-2028. De instroom van taakstraffen bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) stijgt met minder dan 1% per jaar. De capaciteitsbehoefte van de justitiële jeugdinrichtingen neemt toe met gemiddeld 1% per jaar.

Civiel- en bestuursrechtelijke rechtspraak

De instroom van dagvaardingen in handelszaken bij de sector civiel van de rechtbanken neemt toe met circa 1% per jaar in de periode 2022-2028, terwijl de verzoekschriften in handelszaken per saldo vrijwel gelijk blijven. De instroom van verzoekschriften in familiezaken neemt toe met gemiddeld 2% per jaar in de periode 2022-2028. De instroom van dagvaardingen bij de sector kanton van de rechtbanken neemt toe met gemiddeld 4% per jaar. De instroom van verzoekschriften bij de sector kanton neemt af met circa 1% per jaar.

De instroom van belastingzaken in 1e aanleg neemt toe met gemiddeld minder dan 1% per jaar in de periode 2022-2028. De instroom van overige bestuurszaken neemt af met gemiddeld minder dan 1% per jaar.

Beleidsneutrale raming

Demografische, economische, maatschappelijke en andere factoren in de samenleving vormen de basis voor het PMJ. Op basis van de verwachte ontwikkelingen van deze factoren wordt een uitspraak gedaan over de verwachte effecten op de justitiële ketens. De ramingen zijn ‘beleidsneutraal’. Dat wil zeggen dat de ramingen uitgaan van gelijkblijvend beleid, gebaseerd op gegevens tot en met 2021.
De COVID-19-effecten in 2020 en 2021 zijn integraal in het model opgenomen. Aangenomen wordt dat het normale leven in 2022 weer is opgepakt en dat COVID-19 geen noemenswaardig effect meer heeft.