Kennislijn Straffen en Maatregelen (S&M)

Straffen en maatregelen kennen meerdere doelen. Ze moeten zorgen voor vergelding, bescherming van de maatschappij en herhaling van crimineel gedrag voorkomen. Een groot deel van de in Nederland gepleegde misdrijven, wordt gepleegd door mensen die al eerder met justitie in aanraking zijn gekomen. Het voorkomen dat personen opnieuw een delict plegen is daarom een belangrijk onderdeel van het justitiële beleid. Dit vraagt om inzicht in hoe straffen en maatregelen effectief ingezet kunnen worden om te voorkomen dat personen opnieuw de fout ingaan en dus recidiveren. 

Bij de kennislijn Straffen en Maatregelen doen we onderzoek om inzicht te krijgen in de effecten van straffen en maatregelen. Het gaat niet alleen om de vraag of straffen en maatregelen effectief zijn, maar ook waarom dat zo is, voor wie de sancties effectief zijn en in welke omstandigheden. De belangrijkste uitkomstmaat in ons onderzoek is recidive. Dat meten we op basis van justitiële data. We kijken daarbij naar kenmerken van de criminele carrière, zoals de recidiveprevalentie en -frequentie. Ook onderzoeken we de effecten van straffen en maatregelen op zaken waarvan we weten dat ze samenhangen met recidive, bijvoorbeeld het hebben van werk of huisvesting. Verder stellen we de waarom-vraag. Waarom stopt iemand met criminaliteit, waarom werkt een interventie wel voor de ene persoon maar niet voor de ander? Om deze vragen te kunnen beantwoorden maken we voornamelijk gebruik van kwantitatief onderzoek. Om duiding te geven aan de kwantitatieve resultaten gebruiken we kwalitatief onderzoek, zoals het houden van focusgroepen en interviews.

Ons onderzoek richt zich de komende jaren op de volgende thema’s:

 1. Vrijheidsbenemende sancties
 2. Vrijheidsbeperkende sancties
 3. Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
 4. Interventies bij rijden onder invloed van alcohol en drugs

Daarnaast wordt beschrijvend onderzoek naar recidivetrends uitgevoerd en houdt de kennislijn zich bezig met het onderhouden van de WODC-methodiek voor het meten van recidive.

Medewerkers

 • Vacature (Kennislijncoördinator)
 • Drs. F. (Frits) Altena, technisch en functioneel beheerder (liaison afdeling I&D)  
 • Dr. K.A. (Karin) Beijersbergen
 • Dr. M.L. (Maria) Berghuis
 • Drs. M. (Martine) Blom
 • Dr. S.E. (Sanne) Boschman
 • Dr. K.H. (Klaus) Drieschner (tevens kennislijn Forensische zorg) 
 • Dr. N. (Nikolaj) Tollenaar, onderzoeker (tevens kennislijn Jeugdcriminaliteit)
 • T. (Tim) Varkevisser MSc. (tevens kennislijn Forensische zorg)
 • S. (Suzan) Verweij MSc.

Drie onderzoeken uitgelicht

Specifieke onderwerpen

Alle onderzoeken van de Kennislijn Straffen en maatregelen zijn te vinden in de repository.