Kennislijn Jeugdcriminaliteit (JC)

Jeugdigen in de leeftijd tot in de twintiger jaren zijn oververtegenwoordigd in criminaliteitscijfers. Een veel voorkomend maatschappelijk beeld is dat de jeugdcriminaliteit in Nederland zich in de afgelopen jaren heeft verhard en ernstiger wordt, dat jeugdige daders jonger worden en dat er sprake is van meer complexe problematiek bij jongeren die met politie en justitie in aanraking komen. Uit de cijfers blijkt echter dat de jeugdcriminaliteit in de afgelopen 20 jaar fors is afgenomen en zelfs is gehalveerd in vergelijking met de piek in 2007. In de meest recente jaren neemt de jeugdcriminaliteit niet verder af, maar lijkt min of meer te stabiliseren. Er blijken wel verschillen in deze ontwikkelingen tussen groepen, regio’s en type delict.

Inzicht in actuele ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit, de achtergronden daarvan en de reacties daarop van beleid en betrokken organisaties zijn blijvend relevant voor adequaat en nieuw beleid. De kennislijn Jeugdcriminaliteit voert wetenschappelijk onderzoek uit en biedt daarmee inzicht in: 

 1. Hoe manifesteert en ontwikkelt jeugdcriminaliteit zich en welke verschillen zijn er tussen groepen en verschillende gebieden? 
 2. Hoe zijn de ontwikkelingen te duiden en te verklaren? 
 3. Wat zijn de bedoelde en onbedoelde gevolgen van beleid gericht op de aanpak jeugdcriminaliteit?
 4. Wat zijn methodologische vernieuwingen om jeugdcriminaliteit te meten?

De studies bieden gezamenlijk inzichten in mogelijke verharding, verjonging, toegenomen complexiteit en concentratie (top-X buurten), alsook in de werking en doeltreffendheid van (buiten)strafrechtelijke afdoeningen zoals de Halt-interventie, of het adolescentenstrafrecht.   

We maken gebruik van diverse onderzoeksmethoden en bronnen, zoals zelfrapportages door jongeren (zoals in de Monitor Jeugdcriminaliteit), politie- en justitiebronnen (registraties en vonnissen) en ervaringen van experts. Hierdoor wordt een genuanceerder en meeromvattend beeld verkregen, met zowel inzicht in de trends over de tijd, als een vergelijking tussen verschillende groepen. Met aanvullend kwalitatief onderzoek kunnen deze veranderingen vervolgens nader worden geduid. Daarnaast wordt evaluatieonderzoek verricht naar de werking van beleid en sancties gericht op het tegengaan van jeugdcriminaliteit. Daarin wordt gebruik gemaakt van (quasi) experimentele en kwalitatieve methoden van onderzoek. Ons onderzoek gaat daarbij verder dan enkel inzichten bieden in of beleid en sancties gericht op het tegengaan van jeugdcriminaliteit werken. We onderzoeken ook welke andere bedoelde en onbedoelde gevolgen zich voordoen in de praktijk.

Medewerkers

 • Prof. dr. André van der Laan (Kennislijncoördinator)
 • Dr. J.E.H. (Joris) Beijers 
 • B.J. (Benthe) van Delft MSc.
 • E.F. (Elisa) Kemp MSc.
 • Dr. G.J. (Gwendolyn) Koops-Geuze
 • L.J.C. (Lise) Prop, MSc.
 • Dr. N. (Nikolaj) Tollenaar (tevens kennislijn Straffen en Maatregelen)
 • Dr. K. (Kirti) Zeijlmans

Vijf onderzoeken uitgelicht

Specifieke onderwerpen

Alle onderzoeken van de Kennislijn Jeugdcriminaliteit zijn te vinden in de repository.