M/V en verder

M/V en verder

Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders

Samenvatting

In augustus 2012 is het Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte bij de Tweede Kamer ingediend om verandering in de bestaande van toepassing zijnde regelgeving te brengen (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2011-2012, nr. 33 351). Als het voorstel wordt aangenomen, hoeven transgenders geen sterilisatie en geslachtsaanpassende operatie meer te ondergaan om hun geslachtsaanduiding in de burgerlijke stand en daarmee in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) te laten veranderen.
Dit onderzoek betreft de volgende probleemstelling:
In hoeverre en onder welke voorwaarden is het mogelijk mede in het licht van internationaalrechtelijke verplichtingen, het geslacht in sommige gevallen onbepaald te laten, en welke juridische en praktische problemen kunnen daardoor ontstaan of juist worden verholpen?

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Voorwoord
Gebruikte afkortingen

  1. Inleiding
  2. Sekseregistratie in Nederland
  3. Internationaalrechtelijke verplichtingen
  4. Ontwikkelingen en ervaringen in het buitenland
  5. Analyse: mogelijkheden & gevolgen
  6. Beantwoording onderzoeksvragen en conclusies

Samenvatting
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Brink, M. van den, Tigchelaar, J.
Organisatie(s):
Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF)
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De mogelijkheid en consequenties van het onbepaald laten van het geslacht; in landen Australië, Nieuw Zeeland, Nepal, Verenigd Koninkrijk en India
Projectnummer:
2393
Operationele status:
Afgerond