Evaluatie Wet Toelating en Uitzetting BES

Evaluatie Wet Toelating en Uitzetting BES

Samenvatting

In het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Wtu-BES (Wet toelating en uitzetting Caribisch Nederland (BES)) heeft de toenmalige minister Hirsch Ballin in 2010 aan de Eerste Kamer meegedeeld dat de LGO (Landen en Gebieden Overzee)-status van de BES-landen (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en de verdere ontwikkeling van onder andere de vreemdelingenwetgeving zou moeten worden geëvalueerd aan de hand van de ervaringen daarmee (Eerste Kamerstukken, 32282, Handelingen 2010-2011, nr. 1, p. 2-7, 28 september 2010). Om een gefundeerd oordeel te faciliteren maakt dit onderzoek inzichtelijk hoe invulling is gegeven aan de bepalingen uit de Wtu-BES en of daarmee een solide juridisch kader is gecreëerd voor de uitvoeringsdiensten in Caribisch Nederland op het terrein van grenstoezicht, vreemdelingentoezicht, reguliere toelating, asiel, vreemdelingenbewaring en terugkeer. Daarbij wordt gekeken naar het effect van de uitvoering van de Wtu-BES op de maatschappij in Caribisch Nederland. Voldoet de vreemdelingenregelgeving in de praktijk en biedt deze een goede basis voor de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de partners in de vreemdelingenketen in Caribisch Nederland?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet Toelating en Uitzetting BES
Organisatie(s):
WODC, RUG - Pro Facto
Projectnummer:
2875
Operationele status:
Lopend