Selectief naast restrictief

Selectief naast restrictief

Evaluatie van de Wet modern migratiebeleid

Samenvatting

Op 1 juni 2013 is de Wet modern migratiebeleid (wet MoMi) in werking getreden. De wet MoMi ziet op een modernisering van het reguliere toelatingsbeleid ten aanzien van migranten van buiten de Europese Unie, de zogenaamde derdelanders. Het reguliere toelatingsbeleid is gedifferentieerd naar verschillende verblijfsdoelen zoals werk, studie of gezinshereniging. De wet MoMi heeft geen betrekking op asielmigratie.

De centrale probleemstelling van de wetsevaluatie is: Voldoet de wet MoMi aan de doelstellingen zoals deze door de wetgever zijn geformuleerd bij de totstandkoming van de wettelijke regeling? De probleemstelling is uitgewerkt in drie onderzoeksvragen die corresponderen met de drie hierboven genoemde terreinen: de toelatingsprocedures, de referentensystematiek en toezicht en handhaving.

 1. Zijn de toelatingsprocedures voor alle reguliere migranten snel, doeltreffend en beheersbaar?
 2. Werkt de referentensystematiek en zijn de administratieve lasten voor burgers en bedrijven zo beperkt mogelijk gehouden?
 3. Is het toezicht- en handhavingsmechanisme zoals neergelegd in de wet MoMi (gebaseerd op vertrouwen vooraf en controle achteraf) effectief?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van gebruikte afkortingen

Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Onderzoekskader
 3. Kennismigratie
 4. Arbeid in loondienst
 5. Onderzoek
 6. Studie
 7. Au Pair
 8. Familie en gezin
 9. Toezicht en handhaving
 10. Conclusies en aanbevelingen

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lodder, G.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Instituut voor Immigratierecht, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - Instituut voor Immigratierecht
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden - Instituut voor Immigratierecht
 
Postbus 9520
 
2311 ES Leiden
Telefoon:
071-527 8917
E-mailadres:
immigrationlaw@law.leidenuniv.nl
Website:
www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/instituut-voor-immigratierecht

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie Wet modern migratiebeleid
Projectnummer:
2878
Operationele status:
Afgerond