Naar een nabijheidsrechter?

Naar een nabijheidsrechter?

Een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel. De centrale vragen zijn hoe de vrederechter in de genoemde landen in de praktijk functioneert en of en hoe een dergelijk instituut in ons land vorm zou kunnen krijgen. Het onderzoek is ingegeven door de politieke belangstelling voor de figuur van de vrederechter en de wens van zowel de Rechtspraak als de minister van Rechtsbescherming om te komen tot ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’. In verband met dat laatste wordt in Nederland al enige jaren geëxperimenteerd met vormen van toegankelijke en laagdrempelige rechtspraak (‘buurtrechters’). Deze experimenten zullen op een later moment worden geëvalueerd en zijn dan ook in dit onderzoek beschreven zonder dat de resultaten ervan konden worden meegenomen. De beschrijving is gebaseerd op deskresearch, interviews met bij de experimenten betrokkenen en een expertmeeting.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Lijst van afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De vrederechter in Frankrijk
  3. De vrederechter in België
  4. Alternatieven voor inpassing van de vrederechter: experimenten en pilots van de rechtspraak
  5. Inpasbaarheid van de vrederechter
  6. Conclusies

Bronnenlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bauw, E., Voet, S., Dongen, E.G.D. van, Mourik, J. van, Simon Thomas, M.A., Mak, E. (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, Katholieke Universiteit Leuven - Instituut voor Gerechtelijk Recht, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum
 
Achter Sint Pieter 200
 
3512 HT Utrecht
Telefoon:
(030) – 253 80 74
E-mailadres:
montaignecentrum@uu.nl
Website:
http://montaigne.rebo.uu.nl/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Leren van de vrederechter; een rechtsvergelijkend (België en Frankrijk) onderzoek naar de haalbaarheid, (maatschappelijke) kosten en baten en inpasbaarheid in de reguliere rechtspraak van (elementen uit) het instituut vrederechter
Projectnummer:
2940
Operationele status:
Afgerond